ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 988733244402+ ,31805 تماس حاصل نموده یا به آدرس سنندج ، خ کشاورز، پلاک 155، ساختمان مرکزي گروه سرمايه گذاري کيا پرواز مراجعه نمایید.